Algemene Voorwaarden Arts of Healing 

 
 

Definities

 • Arts of Healing, gevestigd te Hoorn  onder KvK nr. 84935340
 • Klant: degene met wie  een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen:  en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 

Prijzen

 • Alle prijzen die  hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Arts Of Healing hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Arts of Healing te allen tijde wijzigen. 
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Arts of Healing niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door Arts of Healing een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 • Arts of Healing is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Arts of Healing de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Arts of Healing heeft het recht de prijzen het gehele jaar aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Arts of Healing prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Arts of Healing op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 

Betalingen en betalingstermijn

 • Arts of Healing mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Arts of Healing de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 • Arts of Healing behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 • Indien de klant voor een betalingstermijn kiest en hij tussentijds besluit te stoppen met het product/de dienst dan dient de klant alsnog alle openstaande termijnen te betalen.
 

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Arts Of Healing gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan . 
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Arts of Healing zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Arts of Healing op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Arts of Healing te betalen. 

Recht van reclame 

 • Zodra de klant in verzuim is, is Arts of Healing gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 • Arts of Healing roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan , tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant
 

Herroepingsrecht 

 • Een consument kan een online aankoop/inschrijving gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
  • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
   1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
   2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
   3. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
   4. Het herroepingsrecht vervalt zodra de consument toegang heeft tot de online omgeving van de online diensten die Arts of Healing aanbiedt. Vanaf dit moment vervalt de bedenktijd en kan er niet meer ontbonden worden.
  • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@artsofhealing.com. 
  • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  • Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Arts of Healing heeft geretourneerd, dan zal Arts of Healing eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 
 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 • Arts of Healing kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten/delen van cursussen of trainingen van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Arts of Healing heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Arts of Healing.
 • Arts of Healing is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Arts of Healing te verrekenen met een vordering op . 

Eigendomsvoorbehoud 

 • Arts of Healing blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van  op grond van wat voor met  gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan Arts of Healing zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 • Indien Arts of Healing een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Arts of Healing het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Verzekering

 • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Arts of Healing die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 • De klant geeft op eerste verzoek van Arts of Healing de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 

Bewaring 

 • Indien de klant bestelde producten of diensten pas later afneemt dan de overeengekomen leverings-/start datum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant
 
Garantie  
 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Arts of Healing enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 

Medische Disclaimers

 • De actieve activiteiten, cursussen, trainigen en evenementen zoals Arts of Healing die aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en persoonlijke groei en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meldt voorafgaande aan de cursus, training of evenement altijd aan Arts of Healing als je een lichamelijke of mentale klacht hebt. Mogelijk kan Arts of Healing het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
 

Uitvoering van de overeenkomst 

 • Arts of Healing voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 • Arts of Healing heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Arts of Healing tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Arts of Healing tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 

Informatieverstrekking door de klant 

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan .
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert  Arts of Healing de betreffende bescheiden. 
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Arts of Healing redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 • De overeenkomst tussen Arts of Healing en de klant betreffende een dienst of diensten is per dienst verschillend. De exacte duurt van de overeenkomst komen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zodra de klant zich officieel heeft ingeschreven voor een dienst.
 • Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Arts of Healing schriftelijk in gebreke stellen. 
 

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 • De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen. 
 • Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 • Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 • Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.  
 

Vrijwaring

 De klant vrijwaart Arts of Healing tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door  geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 • De klant dient een door Arts of Healing geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Arts of Healing daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 • Consumenten dienen Arts of Healing uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Arts of Healing in staat is hierop adequaat te reageren. 
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Arts of Healing gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 

Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan .
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Arts of Healing ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Arts of Healing een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan  verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid 

 • Arts of Healing is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Arts of Healing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade
 • Indien Arts of Healing aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Arts of Healing vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Arts of Healing toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Arts of Healing niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Arts of Healing in verzuim is. 
 • Arts of Healing heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Arts of Healing kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 • Overmacht
 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Arts of Healing in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Arts of Healing kan worden toegerekend in een van de wil van onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Arts of Healing kan worden verlangd. 
 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, Covid-19 etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 • Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Arts of Healing 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Arts of Healing er weer aan kan voldoen.
 • Indien live dagen van diensten door overmachtssituaties niet door kunnen gaan behoudt Arts of Healing zich het recht om deze live dagen te vervangen voor online bijeenkomsten. Er is géén recht op restitutie of vermindering van het bedrag.
 • Arts of Healing is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoesstand enig voordeel geniet.
 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 Wijziging algemene voorwaarden

 • Arts of Healing is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Arts of Healing zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
 

Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van . 
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.